Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kuntayhtymän päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Hyvän hallinnon noudattamista ja päätöksenteon pohjautumista yhteiseen etuun voidaan tarkkailla sidosten ollessa julkisia.

Osekkin luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (Kuntalaki 410/2015). Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kuntayhtymäjohtaja-rehtoria sekä yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kuntaliiton ohje sidonnaisuusilmoituksista »
Sidonnaisuusrekisteriseloste »
Ohje sidonnaisuusilmoituksen täyttämiseen »
Sidonnaisuusilmoituslomake (doc) »

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ilmoittamat sidonnaisuudet »

Osekk bttom image