Toiminta ja talous

Osekkin toimintaa ohjaavat valtakunnalliset tuloksellisuus- ja laatukriteerit, joista vaikuttavuuden painoarvo on kasvava. Erityisesti opintojen läpäisy ja työelämään sijoittuminen ovat tuloksellisen oppimisen ja osaamisen keskiössä. On tärkeää, että jokainen opiskelija − nuori tai aikuinen − saa omien lähtökohtiensa ja tarpeittensa mukaisen perus-, jatko- tai täydennyskoulutuksen ja löytää paikkansa yhteiskunnassa.

Kuntayhtymän toiminnan kehittämisen perustana on yhtymäkokouksen 10.6.2014 vahvistama kuntayhtymästrategia, jossa on määritelty kuntayhtymän perustehtävä, arvot, tavoitekuva sekä strategiset tavoitteet.

Keskeinen strategian toimeenpanon väline on toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS), joka laaditaan kolmivuotiskaudelle. Ensimmäinen suunnitelmavuosi on talousarviovuosi. 

Toimintajärjestelmä on laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä, joka edellytetään kaikilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. Osekkin toimintajärjestelmän dokumentaatio on kuvattu yhtymän intranet-palvelussa.

Osekk bttom image