Arvioinnit

Valtakunnallisessa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 linjataan, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa kaikki koulutuksen järjestäjän toiminnot mukaan lukien työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Kansallisen arvioinnin tavoitteena on selvittää, kuinka monella ammatillisen koulutuksen järjestäjällä on toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa siitä, miten voitaisiin tukea ja kannustaa laadunhallinnan eri vaiheessa olevia 

Itsearviointi

Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät arvioivat tammi-maaliskuussa 2015 kriteeriperustaisesti laadunhallintajärjestelmänsä ja sen toimivuuden.opetus- ja kulttuuriministeriön laatimien kriteerien perusteella. Kriteeristössä oli 12 arviointikohtaa, joista kunkin alla 4-15 kriteeriä.

Osekkissa edistyneiksi arviointiin viisi arviointikohtaa: oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (ops-perusteinen koulutus), oppisopimuskoulutus sekä perustehtävien (koulutusmuotojen) laadunhallinta kokonaisuutena. Myös strateginen johtaminen -ja henkilöstö – kohdat arviointiin edistyneiksi. Loput seitsemän arviointikohtaa arvioitiin kehittyviksi. Arvioinnissa käytetty asteikko on neliportainen: puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt.

Itsearvioinnin tulokset on esitetty Opetushallituksen sivustolla kunkin ammatillisen koulutuksen järjestäjän osalta arviointikohdittain tarkasteltuina -> Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan itsearviointi valmis (OPH)

Ulkoinen arviointi

Osaan, noin 15 %:iin koulutuksen järjestäjistä kohdistui itsearvioinnin jälkeen ulkoinen arviointi (auditointi).

Osekkin ulkoinen arviointi toteutettiin 16.-17.4.2015 Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta. Arviointi kohdistui koko yhtymään: Oulun seudun ammattiopistoon ja ylläpitäjäpalveluihin. Arviointiryhmä haastatteli koulutuksen järjestäjän johtoa ja tukipalveluhenkilöstöä, työelämän ja Osekkin sidosryhmien edustajia sekä opettajia ja opiskelijoita koulutuksen eri järjestämismuodoista ja koulutusaloilta.Lisäksi ryhmä perehtyi asiakirjoihin sekä yhtymän Intrassa olevaan toimintajärjestelmän dokumentaatioon.

Arvioinnin mukaan Osekk on jo nyt saavuttanut erinomaisen tason laadunhallinnassa, joka on nivottu osaksi johtamis- ja toimintajärjestelmää. Toimintojen kehittäminen on pitkäjänteistä. Henkilöstö on vahvasti sitoutunut – johto mukaan lukien. Toiminnan kehittäminen on laaja-alaista ja henkilöstöä kannustetaan oman työnsä kehittämiseen. Turvallisuusjohtaminen sai erityismaininnan laadukkuudestaan ja myös strateginen johtaminen sai kiitosta. Arvioinnin mukaan toimintoja kehitetään avoimesti – myös opiskelijat ja sidosryhmät huomioiden ja mukaanottaen. Perustehtävän mukaiset toiminnot on kuvattu, ja kuvaukset on helposti saatavilla. Sidosryhmäyhteistyö lähtee perustehtävän vahvistamisen tavoitteesta. HOPS- ja HOJKS-prosessit toteutuvat suunnitellusti ja niiden seuranta on kohdallaan. Tukipalvelut toimivat myös suunnitellusti ja niitä on hyvin tarjolla. Opiskelijoille on järjestetty useita erilaisia mahdollisuuksia kertoa näkemyksistään ja toiveistaan. Kehittämistä Osekkissa on muun muassa arviointitulosten hyödyntämisessä sekä maksullisen palvelutoiminnan prosessikuvauksissa ja käytänteissä.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisu Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tila (Julkaisut 20:2015) on luettavissa Karvin www-sivustolla.

Lisätietoja:
- kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, jarmo.paloniem(at)osekk.fi, 050 5383 929
- suunnittelija Sauli Alaruikka, sauli.alaruikka(at)osekk.fi, p. 050 5828 899
- suunnittelija Raili Karttunen, raili.karttunen(at)osekk.fi, p. 050 4638 744 

 

 

  

 

Osekk bttom image