Yhtymäkokouksen 24.11.2015 päätöksiä

24 marraskuu 2015

Uusittu hallintosääntö voimaan 1.1.2016

Osekkin hallintosääntö on päivitetty vastamaan toukokuun alussa voimaan tullutta uutta kuntalakia sekä ammatillisen koulutuksen muuttuneita säännöksiä. Uudistettu hallintosääntö tulee voimaan vuoden 2016 alusta.

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän hallinnon, toiminnan ja talouden järjestämisestä sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Hallintosääntö sisältää määräykset muun muassa kokousmenettelyistä sekä toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden vastuista.

-> Hallintosääntö 1.1.2016

Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2018 ja talousarvion vuodelle 2016.

Suunnittelukauden 2016 – 2018 toiminnalliset tavoitteet ovat:

 • Oppimisympäristöjä kehitetään digitalisaatiota hyödyntämällä.
 • Aikuiskoulutuksen asemaa organisaatiossa vahvistetaan.
 • Kansainvälisyysosaamista vahvistetaan ja laaditaan oma kv-koulutusmyyntikonsepti.
 • Oppimisen ja työelämän muutokseen vastataan kehittämällä koulutuksen työelämäläheisyyttä. Työelämän kanssa toteutettavia yhteistyömuotoja ja –menetelmiä kehitetään ja tehdään ne näkyviksi.
 • Laajennettu työssäoppiminen otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön.
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnittelulla varmistetaan henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen suuntaaminen ja tehtävien tehokas hoitaminen.
 • Henkilöstö yhdessä vastaa toimintaympäristön muutoksiin kanavoimalla ne työhyvinvointia tukevaksi positiiviseksi voimaksi.
 • Toimintoja uudistetaan toimintajärjestelmän ulkoisen arvioinnin ja itsearvioinnin tulosten perusteella.
 • Osekkin hallinnollisen rakenteen uudistamista jatketaan.
 • Vastataan ammatillisen koulutuksen reformiin.
 • Kustannukset sopeutetaan alenevaan tulorahoitukseen.Ulkopuolisen rahoituksen hankintaa tehostetaan.

Vuoden 2016 talousarvion (TA) taloudelliset tavoitteet perustuvat 2-3 prosentilla alenevaan yksikköhintarahoitukseen, 10,3 miljoonan euron vuosikatetavoitteeseen ja 4,8 miljoonan euron investointisuunnitelmaan. Aiemmin nostettuja lainoja lyhennetään suunnitellusti, eikä uusia lainoja ole tarpeen nostaa.

Talousarvion toimintatuottoennuste on 115 miljoonaa euroa, (TA 2015: 121 M€) ja toimintakuluennuste 105 miljoonaa euroa (TA 2015: 110 M€).

Vuoden 2016 talousarvion mukaiset kokonaisopiskelijamäärät ovat:

 • Ammatillinen peruskoulutus (aritm. ka) 6 710 (TA 2015: 6 570)
 • Oppisopimuskoulutus (perus- ja lisäkoulutus) 1 096 (TA 2015: 1 115)
 • Ammatillinen lisäkoulutus (vos, otv) 400 (TA 2015: 420)

Henkilöstömääräennuste vuodelle 2016 on 930 (TA 2015: 969).

Vuoden 2016 rakennusinvestointisuunnitelman suurimpia kohteita ovat Haukiputaan yksikön opiskelija-asuntolan rakentamisen loppuunsaattaminen ja kalustaminen sekä Kotkantie 2:n tilajärjestelyt. Vuoden 2016 aikana Osekkin koko kiinteistökannasta valmistuu toiminnallinen tilasuunnitelma, jonka avulla haetaan entisestään tehokkuutta kiinteistöjen käyttöön ja heikoimmista kiinteistöistä pyritään luopumaan.

-> TTS 2016 - 2018

Osekk bttom image