Yhtymäkokouspäätöksiä 13.6.2016

13 kesäkuu 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Yhtymäkokous hyväksyi Osekkin vuoden 2015 tilinpäätöksen. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus.

Talousarvio toteutui viime vuonna tavoitteisiin verrattuna hyvin. Toimintatuottoja kertyi 94,0 milj. euroa, mikä oli 99,0 % tavoitteesta. Toimintakulut olivat 80,5 milj. euroa; 95,5 % tavoitteesta. Vuosikatetavoite ylitettiin (119,3 %). Merkittävin talousarviosäästö saatiin palkoissa ja palkkioissa, noin 2,2 milj. euroa. Menot alenivat edellisvuodesta ja miltei kaikkien menoryhmien talousarviotavoitteissa pysyttiin.

Talousarvion investointiosan suurista hankkeista toteutuivat vain Haukiputaan kampusrakentamisen loppuunsaattamisen hankkeet Haukiputaan opiskelija-asuntolan lisärakentaminen (yht. 549 000 euroa). Muilta osin suunniteltuja hankkeita ei aloitettu meneillään olleen yhtymän kaikkien tilojen käyttöä koskeneen selvitystyön takia.

Tilivuoden tuloksen (374.480,63 euroa) käsittelystä yhtymäkokous päätti seuraavaa:
- Poistoeroa vähennetään 1.879.826,51 euroa ja uusia investointivarauksia ei tehdä.
- Kehittämisrahastoja puretaan 500.000 eurolla ja omassa käytössä olevien kiinteistöjen kunnossapitorahastoa kartutetaan 500.000 euroa.
- Kiinteistöjen kunnossapitorahastoja puretaan 697.463,53 euroa.
- Tilikauden ylijäämä 2.951.770,67 euroa siirretään taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Kuntayhtymän pedagogiset ja taloudelliset tulokset olivat hyvät. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite ja useat muut tärkeät tavoitteet saavutettiin. OSAO oli vuonna 2015 edellisvuosien tapaan Suomen suosituin ammattiopisto. Vetovoima oli 1,5 hakijaa / 1. sijainen aloituspaikka. Täyttöaste oli 100%.

Vaikka pedagogiset tulokset olivat hyviä, paikoin erinomaisia, pientä takapakkiakin tuli: Negatiiviset erot lisääntyivät 4,4 prosenttiin. Ammatillisia tutkintoja kuitenkin suoritettiin jälleen ennätysmäärä ja läpäisyaste parani.

Osekkissa opiskeli vuonna 2015 yhteensä 6575 opiskelijaa ammatillisessa peruskoulutuksessa, 1128 opiskelijaa oppisopimuksen perus- ja lisäkoulutuksessa sekä 874 opiskelijaa ammatillisessa lisäkoulutuksessa (357 opiskelijatyövuotta).

Suurimmat koulutusalat olivat tekniikan ja liikenteen ala (45%), sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (21%) sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala (10%). Osekkin opiskelijoista 65 % oli kotoisin Oulusta ja 20 % muista kuntayhtymän omistajakunnista.

Kuntayhtymässä oli töissä vuoden 2015 lopussa yhteensä 1 016 työntekijää, joista virka- tai työvapaalla oli 96 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni edellisvuodesta 7%. Vakituisessa palvelussuhteessa oli 76 % henkilöstöstä ja 64 % kuului opetushenkilöstöön. Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus oli 95 %. Osa-aikaisia henkilöstöstä oli 8,7 %. Henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta. Naisia henkilöstöstä oli 54,7 %. Henkilöstömenot olivat 49,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintamenoista oli 61,7 %.

- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
- Henkilöstöraportti 2015

Tarkastuslautakunnalta kiitosta ja kehittämissuosituksia

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja velvoitti yhtymähallituksen antamaan seuraavalle yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen ja kehittämissuositusten vuoksi.
Tarkastuslautakunta antaa kiitosta yhtymän talouden vastuullisesta hoitamisesta. Korkeaa velkaantumisastetta on kyetty pienentämään lähes neljällä miljoonalla eurolla tiukasta taloustilanteesta huolimatta.

Tarkastuslautakunta toteaa kuntayhtymällä olevan aktiivinen, työhönsä sitoutunut ja itseään kehittävä henkilökunta. Lautakunnalle on tutustumiskäynneillä välittynyt henkilökunnan vahva sitoutuneisuus omien yksiköiden toimintaan ja niiden kehittämiseen. Osekk on nostanut pedagogisen tulostensa tasoa niin, että on noussut valtakunnallisessa vertailussa suurten koulutuskuntayhtymien ykköseksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vaikka yhtymän tulokset ovat pääasiassa loistavat, niin muutamia kehitettäviäkin kohteita löytyy. Erityisesti maksullinen palvelutoiminta jää selkeästi alle kansallisesti asetetun tavoitteen. OSAOn osalta tarkastuslautakunta on huolestunut negatiivisten keskeytysten määrän kasvusta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laadunhallintajärjestelmän ulkoisessa arvioinnissa yhtymä sai hyvän palautteen. Arvioinnissa huomautettiin strategisten linjausten puuttumisesta kestävästä kehityksestä. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että se on jo aiemmin kiinnittänyt tähän puutteeseen huomiota.

- Arviointikertomus 2015

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan muutoksia

Yhtymäkokous päätti ottaa kuluvan vuoden investointeihin mukaan Myllytullin hius- ja kauneudenhoitoalan Kontinkankaalle sijoittumisesta aiheutuvat muutostyöt (750.000 euroa) sekä tilojen kalustamisen (300.000 euroa).

Lisäksi yhtymäkokous päätti
- lisätä 115 000 eurolla Haukiputaan oppilasasuntolan loppuunsaattamiseksi rakentamisen määrärahaa ja pienentää kalustamiseen varattua määrärahaa 30 000 eurolla
- pienentää Kiviharjuntien Uusi Honka –rakennushankkeen suunnittelurahavarausta 200 000 eurolla
- poistaa investointilistalta Kotkantie 2A:ssa ajoyhteysjärjestelyihin varatun määrärahan 100 000 euroa, vähentää B-rakennuksen peruskorjauksen määrärahaa 150 000 eurolla sekä lisärakentamisen määrärahaa 200 000 eurolla
- lisätä investointilistalle Kempeleen Niittyrannan A-siiven ilmanvaihdon peruskorjauksen (580 000 euroa)
- vähentää pienten investointihankkeiden määrärahaa rakentamisen/peruskorjauksen osalta 765 000 euroa ja kalustamisen osalta 50 000 euroa.

Yhtymäkokous korotti Oulun seudun ammattiopiston investointien menomäärärahaa yhteensä 698 000 euroa ja vahvisti investointiosaan 238 000 euron tulomäärärahan. OSAOn nettoinvestointien enimmäismäärä on muutoksen jälkeen 1 960 000 euroa, jolloin nettoinvestointien määrä kasvaa 460 000 euroa.

Hallitukseen jäsenvaihdoksia

Yhtymäkokous myönsi Eero Manniselle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Jarmo Husson.

Kaisu Similälle myönnettiin ero yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja hänen sijalleen valittiin Pirjo Bastman.

Lisätiedot:
- kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi p. 050 538 3929, jarmo.paloniemi(at)osekk.fi

Yhtymäkokous on Osekkin ylin päätöksentekoelin, joka päättää muun muassa yhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, valitsee hallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä hyväksyy johtosäännöt.

Kullakin jäsenkunnalla (Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä) on yhtymäkokouksessa yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnassa viimeksi toimitettuja kuntavaaleja seuraavassa vuodenvaihteessa on asukkaita.
......................................................

Osekk bttom image