Osekkin yhtymäkokouksen päätöksiä 30.5.2017

30 toukokuu 2017

Yhtymälle uusi konserniorganisaatio, hallintosääntö ja konserniohje

Yhtymäkokous hyväksyi Oulun seudun koulutuskuntayhtymän uuden konserniorganisaatiomallin, joka tulee voimaan elokuun alusta.

Osekk-konsernin muodostavat koulutuskuntayhtymä ja yhtymän 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö OSAO Edu Oy.

Kuntayhtymätasoisia strategisia päätöksentekijöitä ovat yhtymäkokous ja yhtymähallitus. Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymäjohtaja-rehtori.

Kuntayhtymässä on kaksi tulosaluetta: Ylläpitäjäpalvelut ja Oulun seudun ammattiopisto OSAO.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin johtamalla Ylläpitäjäpalvelujen tulosalueella on kolme tulosyksikköä:
- Yhtymäpalvelujen yksikköä johtaa kuntayhtymäjohtaja-rehtori. Tulosyksikössä hoidetaan muun muassa henkilöstö-, talous-, it- ja hallintopalveluja.
- Opiskelijapalvelut-yksikköä johtaa vararehtori. Yksikössä hoidetaan muun muassa opiskelijahuoltoon, opiskelijahallintajärjestelmiin, kansainväliseen toimintaan ja pedagogiseen kehittämiseen liittyvät tehtävät.
- Kiinteistöpalveluiden yksikköä johtaa kiinteistöjohtaja.

OSAO-tulosalue toteuttaa kuntayhtymän opetustoimen järjestämisluvan mukaista tehtävää käytännössä. Tulosalueen strategisesta johtamisesta vastaa kuntayhtymäjohtaja-rehtori ja pedagogisesta johtamisesta kehittämisjohtaja, jonka virkatehtäviin sisältyvät vararehtorin tehtävät. Tulosalueella on yhdeksän yksikköä: Haukiputaan; Kaukovainio, palvelujen; Kaukovainio, tekniikan; Kempeleen-Limingan, Kontinkankaan, Muhoksen, Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt sekä Oppisopimusyksikkö.

Yhtymäkokouksen hyväksymä, uuden kuntalain ja uusien ammatillista koulutusta koskevien säännösten sekä Osekkin muuttuneen organisaation mukaiseksi uudistettu Osekkin hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Hallintosääntö sisältää muun muassa määräyksiä taloudenhoidosta, toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta sekä kokousmenettelystä.

Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymälle myös konserniohjeen. Konserniohje on yhtymän omistajaohjauksen väline. Ohjeella pyritään omistajaohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kuntayhtymän yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 hyväksyttiin

Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätös-toimintakertomuksen ja henkilöstöraportin sekä merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedokseen. Tilivelvollisille yhtymäkokous myönsi vastuuvapauden.

Osekkin pedagogiset ja taloudelliset tulokset olivat vuonna 2016 hyvät. Osekkin talous on ollut vakaa kolmen viimeisen vuoden ajan, vaikka yksikköhintarahoitus on samanaikaisesti alentunut. Aleneminen on tapahtunut hallitusti, sillä menoja on pystytty säästämään alentuneiden tulojen tahdissa. Toimintatuottojen ja –kulujen suhde on ollut 1,16-1,17 jo kolmen vuoden ajan. Vakaa talous on mahdollistanut myös lainataakan keventämisen.

Vuosikatetta kertyi 12 873 337,52 euroa. Vuosikate ylittyi noin 2,7 miljoonaa euroa, toteutumaprosentti oli 127 %.

Käyttötalous saatiin sopeutettua alentuneeseen rahoitukseen. Toimintakulujen toteutumaprosentti oli 95,8 % ja toimintatuottojen 99,4 %. Tilikauden tulostavoite alittui 1 865 552,70 euroa (toteutuma -351 598,73 euroa, tavoite 1 513 954,00 euroa). Tilinpäätös muodostui 2 194 404,23 euroa ylijäämäiseksi.

Rakennusinvestointimenot toteutuivat nettomääräisesti 37 %:sti suunnitellusta (rakennusinvestoinnit, netto 1 199 535,26 euroa).

Osekkissa opiskeli vuonna 2016 yhteensä 6633 opiskelijaa ammatillisessa peruskoulutuksessa ja 1064 opiskelijaa oppisopimuksen perus- ja lisäkoulutuksessa. Lisäksi ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutui 300 opiskelijatyövuotta. Koulutuksen järjestämislupa ylitettiin 22 opiskelijalla.

Koulutuksen vetovoima oli maan korkein; 1,5 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Täyttöaste oli 100,3 % ja läpäisyaste oli 68,8%.

Koulutusaloista opiskelijamäärältään suurimmat olivat tekniikka ja liikenne (45%), sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (21%), yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (10%) sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala (9%). Opiskelijoista 85% oli kotoisin yhtymän omistajakunnista.

Kuntayhtymässä oli töissä vuoden 2016 lopussa yhteensä 930 työntekijää, joista virkavapaalla oli 77 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni edellisvuodesta 67 henkilöä. Henkilöstömenot vähenivät noin 2,5 M€.

Osekkissa käytiin ensimmäistä kertaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvin perustein. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana täsmentyi, että määräaikaisten palvelussuhteiden päättämisten, eläköitymisten, irtisanoutumisten, siirtojen yksiköistä tai tehtävistä toisiin, osa-aikaistamisten sekä irtisanomisten henkilöstövaikutukset koko Osekkin tasolla olivat yhteensä 108 henkilöä. Irtisanottavia oli kuusi.

80 % henkilöstöstä oli vakituisessa virka- tai työsuhteessa. Henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta ja naisia henkilöstöstä oli 53,4 %. Osa-aikaisia henkilöstöstä oli 12,5 %. Sairauspoissaoloja oli 12,6 pv/hlö, opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus oli 94,6 % ja kehityskeskustelut käytiin 97,1-prosenttisesti. Henkilöstökulut vuonna 2016 olivat 47 512 676 euroa. Henkilöstökulut alenivat edellisvuodesta noin 2,5 miljoonaa euroa.

TA:n investointiosaan muutoksia

Yhtymäkokous hyväksyi kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan muutoksia, joilla varmistetaan rahoituksellisesti Myllytullin kampuksesta irtaantuminen. Eräitä investointiohjelmassa olevia muita hankkeita siirrettiin toteutusaikataulussa eteenpäin.

Kontinkankaan kampuksen Paasi-rakennukseen Myllytullista siirtyvän hius- ja kauneusalan tilojen rakentamisen määrärahaa lisättiin +950 000 euroa ja kalustamiseen varattua määrärahaa pienennettiin 100 000 euroa.

Myllytullista siirtyvän elintarvikealan tilamuutos otettiin investointiohjelmaan uutena hankkeena, johon varattiin 2 100 000 euroa.

Vuoden 2017 Investointiohjelmasta poistettiin seuraavat hankkeet:
- Kirkkotie/Muhos, uusi kalustohalli – 100 000 euroa
- Kotkantie 2A/A-siiven peruskorjaus – 400 000 euroa
- Kotkantie 2a/lisärakentaminen – 150 000 euroa
- Kiviharjuntie 4 /Louhi –rakennuksen peruskorjaus – 100 000 euroa

Investointitulona huomioidaan ns. Vanhan tekun myynnistä saadusta myyntitulosta jäljellä oleva 1 037 873 euroa, joka kohdistetaan Paasin 3.krs:n hius- ja kauneusalan tilamuutokseen/peruskorjaukseen.

Muutosten jälkeen investointiohjelman kokonaissuuruus vuodelle 2017 on 4,9 miljoonaa euroa.

Palveluista ja muista suoritteista perittäville maksuille yleiset perusteet

Yhtymäkokous päätti, että opiskelijoilta perittävien tarvike- ym. korvausten osalta noudatetaan kuntayhtymässä yhteisiä, yhtymähallituksen vahvistamia yhdenvertaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Asiakkailta perittävien maksujen osalta hinnoittelussa tulee ottaa huomioon tuotetun palvelun tai tuotteen tuotanto-olosuhteet. Maksullisen palvelutoiminnan toteuttamisessa on otettava huomioon toiminnasta opiskelijoille koituvat hyödyt ja toiminnan taloudelliset vaikutukset. Toiminnan tulee olla ensisijaisesti taloudellisesti kannattavaa.

Maksullisena palveluna tuotettavien palvelujen ja tuotteiden yksityiskohtaisesta hinnoittelusta päättää kunkin opetusyksikön yksikönjohtaja. Yksikönjohtajien tulee ottaa hinnoittelupäätöksissä huomioon muun muassa yhdenvertaisuuden ja suhteellisuuden periaatteet sekä opetustyönä toteutetun toiminnan markkinahinnoittelun rajoitukset.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtorille johtajasopimus

Yhtymäkokous hyväksyi Osekkin ja yhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemen välisen johtajasopimuksen. Sopimus perustuu yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuntayhtymäjohtaja-rehtorin kanssa käymiin neuvotteluihin ja se noudattaa pääosin Kuntaliiton johtajasopimusmallia.

Kuntalain mukaan kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta ammattijohtajan ja poliittisen johdon välille.

Lisätiedot:
- kuntayhtymäjohtaja Jarmo Paloniemi, jarmo.paloniemi(at)osekk.fi, p. 050 538 3929

Osekk bttom image